Ontharden en stapelen

Het perceel vandaag is voor 98% verhard, waarvan 61% bebouwing. Meer dan de helft (64%) van de aanwezige gebouwen bestaat uit één enkele bouwlaag: dit komt hoofdzakelijk door het horizontale productieproces van de voormalige meubelfabrikant.

De unieke locatie van de site vraagt om een beter ruimtegebruik. Kortom: méér ruimte voor ondernemerschap, op minder verharde oppervlakte. Dankzij een beter, meer doordacht ruimtegebruik krijgt ook de natuur terug een kans. Niet alleen aan de randen, maar ook in het hart van de site zodat deze locatie opnieuw kan ademen en meer toegankelijk is. Het is ook noodzakelijk om de verharde oppervlakte terug te brengen naar een gezond minimum, zodat ook het oppervlaktewater op de site kan gebufferd worden.

Er zijn dus niet alleen interessante economische motieven om de bestaande dichtheid te behouden of zelfs te verhogen. Het is ook relevant omwille van de nabijheid van de stad en de goede ontsluiting met het klaverblad van Lummen. Dit wil zeggen dat gestapeld werken een uitkomst kan bieden. Ontpitten waar nodig, behouden waar kan, verdichten en stapelen waar mogelijk.

Upcycling

Op de site zijn zowel puur architecturaal als zuiver ruimtelijk interessante gebouwen aanwezig. Wij kiezen er bewust voor om enkel de strikt noodzakelijke volumes af te breken en de overige gebouwen te upcyclen. Elk gebouw dat opnieuw gebruikt en aangepast wordt, produceert immers veel minder CO2 en fijn stof dan wanneer we het zouden afbreken en vervangen door nieuwbouw — zelfs een nieuwbouw met de beste energieprestaties.

Voorwaarde is wel dat we de bestaande gebouwen kunnen aanpassen aan de huidige eisen en wensen op vlak van groendaken, PV-panelen, isolatie, … Deze aanpak is niet alleen duurzaam: het zorgt ook voor het behoud van de identiteit en karakter van de site

Flexibiliteit

Wanneer we hergebruik combineren met interessante nieuwbouwvolumes die flexibel zijn (gebouwen met voldoende vrije hoogte, grote kolomvrije overspanningen, …), creëren we een toekomstbestendige campus met een gezonde verwevenheid. Door bedachtzaam om te springen met het bestaande patrimonium kunnen we de site opwaarderen met respect voor het verleden.

Tegelijkertijd moet de nieuwe mastervisie voor RE|CORE flexibiliteit bieden voor ad hoc en stelselmatige ontwikkeling. We trachten een kader te creëren waarbij er nog een zekere vrijheid is voor on-demand invulling. Gebouwen moeten functievrij, flexibel en circulair zijn en dus eenvoudig kunnen meegroeien met wisselende behoeften en gebruikers: gisteren een productiegebouw, morgen een parkeergebouw, overmorgen terug een industriële invulling. Met andere woorden: flexibiliteit in tijd en ruimte.

Ecologie

Door de site dermate te ontharden willen we natuur terug een plaats geven in een momenteel ‘dode zone’. Door in te zetten op vergroening en ontharding reduceren we niet alleen hitte-eilandeffecten, we creëren ermee ook groene oases met aandacht voor biodiversiteit en een goed gereguleerde waterhuishouding.

Niet alleen de open zones zijn interessant om op te focussen, ook daken en gevels zijn interessante materie om biodiversiteit te genereren.

Energie

Bedrijventerreinen zijn grootverbruikers. We willen deze campus duurzaam en energiezuinig ontwerpen en houden rekening met volgende pijlers:

  1. Energiezuinige gebouwen ontwikkelen met een zo laag mogelijke energiebehoefte.
  2. Energieverbruik beperken door verspilling tegen te gaan.
  3. Maximaal inzetten op hernieuwbare energiebronnen.
  4. Energiebehoeften van de verschillende entiteiten op elkaar afstemmen.
  5. Zo efficiënt mogelijk omgaan met fossiele brandstoffen voor de resterende energiebehoefte (met uitdoofscenario dankzij ontwikkelingen op vlak van energie).

Daarnaast zal — op basis van de diversiteit aan bedrijven — een inventaris gemaakt worden van restwarmte en -koude op de site. Door een overaanbod van warm water in het ene bedrijf door te laten stromen naar een ander bedrijf, kan er energiebesparend gewerkt worden. Zo komen we tot een energiezuinig en circulair energiebeleid op de RE|CORE bedrijvencampus.

Elektrische auto’s, waterstofauto’s, deelwagens en (elektrische) fietsen dragen enorm bij tot de verduurzaming van de nieuwe campus. De implementatie vraagt specifieke ingrepen: laadstations, parkeerplaatsen, een krachtig stroomnetwerk en veiligheidsmaatregelen. Het bijhouden van data, analyseren van behoeften en softwarematig aansturen is cruciaal: hier willen we maximaal op inzetten.